Pénzügyi ügyintéző (Eger)

Pénzügyi ügyintéző (Eger)
A hirdetés már lejárt!

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Egri Szakaszmérnökség

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

Feladatok:

 • szervezi és ellenőrzi az adott szervezeti egység ügyviteli dolgozóinak munkáját,
 • szervezi, koordinálja a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos teendőket,
 • ellenőrzi, érvényesíti, kontírozza a számlákat és egyéb bizonylatokat, és határidőre megküldi a Közgazdasági Osztály felé,
 • ellátja a pénzkezeléssel és pénzgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési teendőket,
 • figyelemmel kíséri az egység bevételeit és kiadásait, a pénzügyi források időarányos felhasználását,
 • részt vesz az egység pénzügyi tervének elkészítésében,
 • részt vesz az irodai adminisztrációs rendszerek kialakításában, fenntartásában,
 • gondoskodik a pénzügyi fegyelem betartásáról (a Bizonylati Szabályzat, a Pénzkezelési Szabályzat és a Leltározási Szabályzat előírásainak betartásáról),
 • elkészíti a havi összesítő üzemanyag elszámolást az egység gépjárműveinek vonatkozásában,
 • részt vesz a szerződések, megrendelések előkészítésében, megkötésében, azokat az előírásoknak megfelelően nyilvántartja,
 • részt vesz az éves leltározással és selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,
 • pénzügyi jelentéseket, beszámolókat készít.

Elvárások:

 • legalább középfokú végzettség,
 • mérlegképes könyvelői szakképzettség,
 • nagyfokú precizitás, pontosság,
 • önálló, kezdeményező, felelősségteljes munkavégzés,
 • felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • a munkára vonatkozó jogszabályok ismerete (különösen a Számviteli tv., Áht., Art., ÁFA tv.) ,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előnyök:

 • vízügyi ágazatban szerzett tapasztalat,
 • hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:

 • határozott idejű közalkalmazotti kinevezés előreláthatólag 2020. december 31. napjáig,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel,
 • szakmai fejlődés biztosítása.

Munkavégzés helye:

3300 Eger, Klapka Gy. út 1/B.

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik. A formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2019. augusztus 14. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Igazgatási és Jogi Osztály

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

Postacím: 3501 Pf.:3.

Tel.(46) 516-625, Fax. (46) 516-601

 

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a „pénzügyi ügyintéző – Egri Szakaszmérnökség” jeligét.

A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

A pályázatok elbírálására 2019. augusztus 21. napjáig kerül sor. A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.

Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig (a pályázat eredményeként kiválasztott személy próbaidejének lejártáig) tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság. A kezelés körébe értendő azon tevékenység is, amely során az Igazgatóság az 1 éves időtartam alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresi.

Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó formanyomtatvány szerinti nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy az 1 éves időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Az adatkezelési formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a benyújtott álláspályázat semmilyen formában sem tartalmaz, a pályázati anyag nem kerül befogadásra.

Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 éves időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.

A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére.

A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.

 A nyertes pályázó kiválasztása után a munkakör 2019. augusztus 22. napjától betölthető.

A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben tájékoztatás kérhető:

Humánpolitikai Csoport munkatársai

Tel.: 46/516-600

 

Eger

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok