Szakaszmérnök (Tokaj)

Szakaszmérnök (Tokaj)
Jelentkezem az állásra ›

 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Tolkaji Szakaszmérnökségéhez

pályázatot hirdet

szakaszmérnök

munkakör betöltésére.

 

Feladatok:

A Tokaji Szakaszmérnökség irányítása, koordinálása szakaszmérnökként, amely munkakör az alábbi feladatokat, illetve azok koordinálását, ellenőrzését foglalja magában:

 • átruházott jogkörben gyakorolja a vezetése alatt működő szervezeti egység munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói jogköröket azon esetekben, amelyekben a munkáltatói jogkört az igazgató nem tartja fenn magának;
 • gondoskodik a szervezeti egység állományába tartozó létszám, gép, anyag és eszközök Igazgatóság érdekeinek figyelembevételével való gazdaságos felhasználásáról;
 • részt vesz a távlati és éves tervek kidolgozásában, biztosítja a feladattervben meghatározott feladatok végrehajtását, az irányítása alá tartozó dolgozók munkájának és az egység más egységgel való összehangolt együttműködését;
 • gondoskodik a szervezeti egységhez tartozó ügyiratok határidőben történő elintézéséről és szükség szerint azok továbbküldéséről;
 • irányítja és megszervezi - a szervezeti egység működési területén lévő állami tulajdonú védművek közvetlen üzemeltetőjeként - a vizek, vízilétesítmények üzemeltetési és karbantartási feladatait;
 • irányítja, szervezi és ellenőrzi a működési területén hatáskörébe utalt védekezési munkálatok végrehajtását;
 • külön kijelölés alapján műszakilag ellenőrzi a beruházási és fenntartási (felújítási) munkákat, gondoskodik a szakmai elvárások, előírások összhangjának megteremtéséről;
 • irányítja a gát- és csatornaőri szolgálatot;
 • közreműködik a szakágazati osztályok feladatainak ellátásában;
 • szakmai segítséget ad a működési terület helyi vízkár-elhárítási tevékenységekhez;
 • aktívan közreműködik a pályázatokkal kapcsolatos előkészítési - tervezési és megvalósítási feladatok teljesítésében;
 • működési területén kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, a vízgazdálkodási társulatokkal, a vízgazdálkodás és vízi-környezetvédelem vonatkozásában a társadalmi kezdeményezésekkel, társadalmi szervezetekkel, intézményekkel;
 • helyi szinten szorgalmazza a környezettudatos gazdálkodás és tevékenység megvalósítását, működteti valamennyi szervezeti egységre vonatkozó MIR-KIR-EIR minőségbiztosítási rendszert, melyet saját tevékenysége során is megvalósít.

Elvárások:

 • felsőfokú szakirányú végzettség (pl.: építőmérnöki, okleveles vízépítő mérnöki, okleveles építőmérnöki, vízügyi szakirányú szakmérnöki)
 • legalább 3 éves szakmai tapasztalat,
 • kiváló kommunikációs- és szervezőkészség,
 • felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Továbbá a pályázónak vállalnia kell a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásában való részvételt.

Előny:

 • a felsorolt feladatokban szerzett szakmai gyakorlat, tapasztalat,
 • önálló munkára való készség, felelősségtudat,
 • problémaérzékenység,
 • határozott fellépés, hatékony menedzselési képesség.

Amit kínálunk:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony vezetői munkakörben,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel,
 • stabil, kiszámítható munkahely,
 • kötetlen munkarend,
 • szakmai fejlődés biztosítása.

Munkavégzés helye:

ÉMVIZIG Tokaji Szakaszmérnöksége 3910 Tokaj, Széchenyi sétány 2.

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik. A formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2021.április 20. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Igazgatási és Jogi Osztály
3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.
Postacím: 3501 Pf.:3.
Tel.:(46) 516-625,  Fax.: (46) 516-601

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a "szakaszmérnök jeligét.

A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

A pályázatok elbírálására 2021. május 11. napig kerül sor. A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.
Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság. A kezelés körébe értendő azon tevékenység is, amely során az Igazgatóság a 1 éves időtartam alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresi.
Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó formanyomtatvány szerinti nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy a 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Az adatkezelési formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen.
Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a benyújtott álláspályázat semmilyen formában sem tartalmaz, a pályázati anyag nem kerül befogadásra.
Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá a 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.
A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére.
A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.
A nyertes pályázó kiválasztása után a munkakör azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatás kérhető:

 dr. Béres-Balogh Judit Igazgatási és Jogi Osztály vezetője 

Tel.: 46/516-625

 

 

Tokaj

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok