Felszíni vízkészlet-gazdálkodási referens (Miskolc)

Felszíni vízkészlet-gazdálkodási referens (Miskolc)
A hirdetés már lejárt!

 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Vízvédelmi és Vízgyűjtőgazdálkodási Osztály

Vízgazdálkodási Csoportjához

pályázatot hirdet

felszíni vízkészlet-gazdálkodási referens

munkakör betöltésére.

Feladatok:

 • a felszíni vizekre, ill. a felszín alatti vizekre és a felszín alatti vizek természetes víztartó képződményeire kiterjedő vagyongazdálkodási, objektumazonosítási feladatok ellátása;
 • vízkészletek térbeli, időbeli, minőségi számbavétele és azok elosztása, ezzel kapcsolatos szakvélemények készítése;
 • közreműködés a vizek állapotának figyelemmel kísérésére és rendszeres értékelésére irányuló monitoring program kidolgozásában, ill. végrehajtásában;
 • az ÉMVIZIG vízkészlet-gazdálkodási nyilvántartásainak vezetése;
 • a vízkivételek mértékadó adatai alapján vízmérleg készítése;
 • a felszíni és felszín alatti vízhasználatokkal, megfigyelő tevékenységgel kapcsolatos üzemeltetői adatszolgáltatások megkérése, eredményeinek feldolgozása és értékelése;
 • a vízgyűjtő-gazdálkodási alegységi tervek készítésében, a tervezési részegységek terveinek felülvizsgálatában és az intézkedési programok végrehajtásában való közreműködés, a víztestek jó állapotának elérését és megőrzését veszélyeztető körülmények áttekintése, az ezzel kapcsolatos tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítése;
 • a vízbázis-védelemmel kapcsolatos igazgatósági feladatok végrehajtása;
 • területfejlesztési koncepciók és programok, valamint településrendezési eszközök véleményezésével kapcsolatos szakágazati vélemények készítése, koordinációs feladatok ellátása;
 • vízkárelhárításkor, vízminőségi- és környezeti kárelhárításkor a védelmi szervezetben meghatározott feladatok végrehajtása.

Elvárások:

 • felsőfokú szakirányú végzettség (elsősorban vízépítő mérnök, hidrológus, hidrogeológus, környezetmérnök),
 • térinformatikai ismeretek,
 • felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • pontosság, szakszerűség, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előnyök:

 • a betöltendő munkakörhöz hasonló munkavégzési tapasztalat,
 • felszíni vízilétesítmények tervezésében, engedélyeztetésében, üzemeltetésében szerzett gyakorlat,
 • hidraulikai modellezés ismerete,
 • gyakorlat a vízminőségi, víztermelési eredmények feldolgozásában és értékelésében,
 • jártasság a terepi munkavégzésben (vízmintavétel, hidromorfológiai felmérés stb.),
 • szakmai nyelvvel bővített angol nyelvtudás,
 • B kategóriájú jogosítvány.

Amit kínálunk:

 • határozott idejű közalkalmazotti kinevezés, előreláthatólag 2023. május 31-ig,
 • szakmai fejlődés biztosítása,
 • stabil, kiszámítható munkahely,
 • igény esetén elhelyezés munkásszálláson,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel.

Munkavégzés helye:

ÉMVIZIG Központ; 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik. A formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2021. február 10. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Igazgatási és Jogi Osztály

3530 Miskolc, Vörösmarty utca. 77.

Postacím: 3501 Pf.:3.

Tel.:(46) 516-625,  Fax.: (46) 516-601

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a "felszíni vízkészlet-gazdálkodási referens" jeligét.

A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult. 

A pályázatok elbírálására 2021. február 22. napjáig kerül sor. A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.

Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság. A kezelés körébe értendő azon tevékenység is, amely során az Igazgatóság az 1 év időtartam alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresi.

Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó formanyomtatvány szerinti nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy az 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Az adatkezelési formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a benyújtott álláspályázat semmilyen formában sem tartalmaz, a pályázati anyag nem kerül befogadásra.

Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.

A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére.

A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.

 A nyertes pályázó kiválasztása után a munkakör 2021. március 1-től betölthető.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatás kérhető:

Humánpolitikai Csoport munkatársaitól

Tel.: 46/516-600

 

Miskolc

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok