Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek - Felhasználók részére

Üdvözöljük a HVG Kiadó Zrt. (továbbiakban: HVG) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.jobline.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy az Adatkezelési Tájékoztatóra mutató hivatkozáson keresztül.

A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elismeri, hogy

 • a HVG megfelelően tájékoztatta az Adatkezelési Tájékoztatójának elérhetőségéről, és
 • az Adatkezelési Tájékoztatót a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételét megelőzően elolvasta, az abban foglaltakat megértette.

A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztató szerint hozzájárulás jogalap alapján kezelt személyes adatai kezeléséhez.

A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elismeri, hogy

 • a HVG megfelelően tájékoztatta az Adatkezelési Tájékoztatójának elérhetőségéről, és
 • az Adatkezelési Tájékoztatót a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételét megelőzően elolvasta, az abban foglaltakat megértette.

A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztató szerint hozzájárulás jogalap alapján kezelt személyes adatai kezeléséhez.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat HVG nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

1. A Szolgáltató adatai

Név:HVG Kiadó ZRt.
Székhely:1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Képviselő neve:Szauer Péter
Cégjegyzékszám:01-10-041172
Bejegyző Bíróság neve:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:10226353-2-41.
Számlavezető pénzintézet:ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
Számlaszám:11600006-00000000-76695759
E-mail cím:[email protected]
Telefonszám:(06 1) 436-2031
Fax:(06 1) 436-2089

2. Felhasználási feltételek

2.1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy HVG nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

HVG kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, HVG ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a HVG jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a HVG jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért HVG nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a HVG- nek. Ha a HVG jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

HVG és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a HVG törli a Felhasználó regisztrációját.

2.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. HVG a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a HVG előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a HVG előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a HVG előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A HVG fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.jobline.hu domain névre, az ehhez tartozó aldomainekre, a HVG által foglalt minden más domain névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a HVG adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a HVG külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a HVG által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a HVG adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a HVG a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon nyújtott szolgáltatás

3.1. Regisztráció

A Honlap tartalmának jelentős része – így a Honlapon meghirdetett álláshirdetések (a továbbiakban: „Álláshirdetés”) közötti böngészésre – elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a Honlapon keresztül – a konkrét Álláshirdetésre – történő jelentkezés azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötött. A Honlapra való regisztrációval, a Felhasználó egyúttal érvényes regisztrációval fog rendelkezni a www.hvg.hu, a www.adozona.hu és a www.eduline.hu oldalakon. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik már érvényes regisztrációval a megjelölt oldalak valamelyikén, úgy nem szükséges a Honlapra regisztrálni, lehetősége van a korábban létrehozott profilja segítségével belépni a Honlapra.

Felhasználó regisztrálni az alábbi módokon tud:

Regisztráció a Honlapon

A Honlapra történő regisztráció egyik módja a Honlap által biztosított regisztrációs felület használata. Felhasználó regisztrálni email címe, valamint az általa választott jelszó megadását követően a Honlap jobb felső sarkában megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően tud.

A regisztrációhoz a Felhasználónak továbbá el kell fogadnia, a HVG jelen ÁSZF-jét valamint az Adatkezelési Tájékoztatóját. Felhasználó a regisztráció során nyilatkozhat a direkt marketing célú megkeresésekkel kapcsolatban, azonban ez nem feltétele a regisztrációnak.

A HVG Kiadó Zrt. által üzemeltetett weboldalakkal kapcsolatos direkt marketing célú megkeresésekre fel-, illetve leiratkozás a HVG https://kulcs.hvg.hu oldalán érhető el, mely oldalon a jobline.hu regisztráció során használt e-mail címmel kell belépni.

Felhasználónak a Honlapon történő regisztráció során lehetősége van továbbá Linkedin, Facbook valamint Google + felhasználói fiókja segítségével regisztrálni, bejelentkezni a Honlapra. A fent meghatározott felhasználói fiókokkal való regisztráció során, a HVG a Szolgáltatók felé, a Felhasználókra vonatkozó adatokat nem továbbít.

A regisztráció sikeréről a HVG e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapra történő látogatást követően nem regisztrált, úgy lehetősége van a regisztrációra egy adott Álláshirdetésre történő jelentkezés során is. Ebben az esetben a konkrét Álláshirdetésre való jelentkezéskor, egy, a Honlapon felugró ablakban van lehetősége regisztrálni a fent meghatározott módon.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a HVG- t. Amennyiben a Felhasználó jelszavát elfelejtette, lehetősége van a HVG-tól új jelszót igényelni a bejelentkezési felület „új jelszót kérek” menüpontjára kattintva.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Regisztráció a „Clik Url” szolgáltatás során.

Az ún. „Click Url ” szolgáltatás igénybevételekor a Felhasználó az álláshirdetésben található linkre kattintást követően, az adott állást meghirdető (a továbbiakban: „Álláshirdető”) oldalán keresztül jelentkezik az adott állásra. Felhasználónak azonban ilyenkor is van lehetősége regisztrációra: a linkre való kattintást követően egy felugró „pop-up„ ablakban, e-mail címének és választott jelszavának megadásával.

Regisztráció törlése

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az [email protected] e-mail címre küldött üzenettel, illetve a Honlapon való bejelentkezést követően a „Profilom kezelése" menüponton belül, a „Törlöm a profilom" feliratra kattintva. Az üzenet, illetve a kérelem megérkezését követően HVG köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.2. Honlapon elérhető szolgáltatások

3.2.1. Böngészés az Álláshirdetések között

A Honlapon közzétett Álláshirdetések közötti böngészéshez regisztráció nem szükséges, azt a Felhasználó bármikor, ingyenesen megteheti.

3.2.2. Felhasználói profil kialakítása

A Honlapon történő regisztrációt, majd belépést követően, a „Vezérlőpult” oldalon, a Felhasználónak lehetősége van a Honlapon az alábbi adatokat megadnia, annak érdekében hogy személyes profilja teljesebb legyen, ezáltal az Álláshirdetők által könnyebben kereshető legyen:

 • 1. Alap adatok menüpont
  • Név
  • Nem
  • Születési dátum
  • Telefonszám
  • Lakóhely
  • Fizetési igény

Az alapadatok körében Felhasználónak továbbá lehetősége van a Honlapra feltölteni az általa előzetesen elkészített önéletrajzát is doc, docx, vagy pdf formátumban, melynek kereshetőségéről a Felhasználó dönt. A kereshetőség tiltása esetén az Álláshirdetők csak a Felhasználó által megadott adatok között tudnak keresni.

A „Tovább” gombra kattintva illetve a Honlap bal oldali hasábjában található felületen a „Tapasztalatok” feliratra kattintva lehetősége van a Felhasználónak megadnia az általa korábban szerzett munkatapasztalatait.

 • 2. Tapasztalatok menüpont:

Ebben a menüpontban a Felhasználónak lehetősége van a korábbi munkatapasztalatait, és korábbi munkáltatóinak adatait megadni, az alábbiak szerint:

 • Amennyiben pályakezdő,
 • Munkáltató cég nevét,
 • Pozíció megnevezését
 • Munkába állás kezdetét és végét
 • Amennyiben jelenleg is ott dolgozik
 • Betöltött munkakör szakterületét
 • Betöltött pozíció szintjét, valamint, a
 • Pozíció részletes bemutatását.

A felület alján található „+” ikonra kattintva lehetősége van a megadott adatokat elmenteni. A „Tovább” gombra kattintva, a Honlap a „Tanulmányok felületre navigálja a Felhasználót, ahol lehetősége van megadni tanulmányi hátterét, nyelvismereteit.

 • 3. Tanulmányok menüpont:

A Tanulmányok menüpont alatt, a Felhasználónak lehetősége van megadni tanulmányi hátterét, nyelvismereteit, az alábbiak szerint:

  Tanulmányok:

 • Intézmény nevét
 • Képzés megnevezését
 • Képzés típusát
 • Végzettség fokát
 • Kezdés éve - végzés éve, illetve, hogy a
 • Tanulmányai még folyamatban van.

  Nyelvismeretek:

 • Nyelv
 • Nyelvtudás szintje

  Egyéb:

 • Amennyiben rendelkezik vezetői engedéllyel, azt itt a jelölő négyzet kipipálásával megadhatja.

3.2.3. Állásposta szolgáltatás

Az Állásposta szolgáltatás igénybe vételekor, a Felhasználónak lehetősége van beállítani az általa megadott szempontok – így például a szakterület, illetve munkakör – megadásával, hogy a Honlapra felkerülő Álláshirdetésekről a HVG értesítést küldjön a részére az általa megadott e-mail címre.

3.2.4. Egyéb szolgáltatások

A Vezérlőpult felületen a Felhasználó továbbá meg tudja tekinteni az elmentett állásainak listáját, az „Elmentett állásajánlataim„ menüpont alatt, valamint a „Jelentkezési naplóm” menüpont alatt, hogy mely állásokra jelentkezett.

3.3. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, a saját fiókjában a „Vezérlőpult” felületen. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott elérhetőség, képesítés.

4. Jogérvényesítési lehetőségek

4.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a HVG tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Telefonszám: 06 (1) 436 2001
E-mail: [email protected]

HVG a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a HVG a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

HVG a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

HVG a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a HVG az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a HVG egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

HVG a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén HVG az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

4.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben HVG és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita HVG-vel való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
  • Budapesti Békéltető Testület
  • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  • Telefon: 06-1-488-2131
  • Fax: 06-1-488-2186
  • E-mail: [email protected]

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 • Bírósági eljárás kezdeményezése

5. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

HVG jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. 06. 25.


Általános Szerződési Feltételek - Álláshirdetők részére

Üdvözöljük a HVG Kiadó Zrt. (továbbiakban: HVG) által üzemeltetett weboldalon.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.jobline.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető álláshirdető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Álláskínáló) általi használatának feltételeit, kivéve, amennyiben a HVG illetve az Álláskínáló az általuk kötött egyedi szerződésben (a továbbiakban „Szerződés”) jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában az Álláskínálók a megrendelésükkel az ÁSZF rendelkezéseit, elfogadják és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Álláskínáló adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy az Adatvédelmi Nyilatkozatra mutató hivatkozáson keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat HVG iktatja és 8 évig megőrzi.

Álláskínáló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A Szolgáltató adatai

Név:HVG Kiadó ZRt.
Székhely:1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Képviselő neve:Szauer Péter
Cégjegyzékszám:01-10-041172
Bejegyző Bíróság neve:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:10226353-2-41.
Számlavezető pénzintézet:ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
Számlaszám:11600006-00000000-76695759
E-mail cím:[email protected]
Telefonszám:(06 1) 436-2031
Fax:(06 1) 436-2089

A megrendelőknek, regisztrált álláskínálóknak (továbbiakban: megrendelő, vagy Regisztrált Álláskínáló) a HVG Kiadó Zrt-vel (továbbiakban: HVG), mint szolgáltatóval kapcsolatos jogviszonyaiban az alábbi általános szerződési feltételeket kell alkalmazni –- kivéve, ha felek az általuk kötött egyedi szerződésben az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában a megrendelők a megrendelésükkel az ÁSZF rendelkezéseit automatikusan elfogadják és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

2. Felhasználási feltételek

2.1. Felelősség

Álláskínáló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy HVG nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

HVG kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Álláskínáló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Álláskínáló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, HVG ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Az Álláskínálók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a HVG jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a HVG jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért HVG nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Álláskínáló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Álláskínáló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Álláskínálót terheli a felelősség.

Amennyiben a Álláskínáló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a HVG-nek. Ha a HVG jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2.2 Szerzői Jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. HVG a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a HVG előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a HVG előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Álláskínálónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a HVG előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A HVG fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.jobline.hu domain névre, az ehhez tartozó aldomainekre, a HVG által foglalt minden más domain névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a HVG adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a HVG külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a HVG által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a HVG adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Álláskínáló elfogadja, hogy a HVG a Szolgáltatás igénybevétele során a Álláskínáló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon nyújtott szolgáltatás.

3.1. Regisztráció a Honlapon

A Honlap tartalmának bizonyos része – így a Honlapon meghirdetett álláshirdetések (a továbbiakban: „Álláshirdetés”) közötti böngészés – elérhető minden Álláskínáló számára, regisztráció nélkül. Jelen ÁSZF 3.2. pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevételéhez azonban, az Álláskínálónak érvényes regisztrációval kell rendelkeznie a Honlapon. Az Álláskínáló regisztrálni, a Honlap jobb felső sarkában található „Regisztráció” feliratra kattintva tud, e-mail címének és jelszavának megadásával. A Honlapra való regisztrációval, az Álláskínáló egyúttal érvényes regisztrációval fog rendelkezni a HVG portfóliójába tartozó valamennyi oldalon, név szerint: adozona.hu, eduline.hu, hvg.hu.

A Honlapon történő Álláskínáló regisztráció (Álláshirdetés feladás menüponton keresztül) során és ezen ÁSZF elfogadását követően az Álláskínálói profil automatikusan létrejön.

A Honlapon történő regisztrációt követően a HVG munkatársai (operátorai) hozzák létre az Álláskínálói profilt, amennyiben az Álláskínáló a HVG által a részére eljutatott „Jobline Hirdetési Szerződését” (a továbbiakban: „Szerződés”) kitöltve (elektronikus formában vagy papír alapon) visszajuttatja a HVG-nek.

Az Álláskínálók a regisztrációt követően elérhető saját álláshirdetői oldalukra léphetnek be, ahol figyelemmel követhetik az Állásajánlataikra jelentkezők listáját, futó hirdetéseiket és ezek látogatóit és számát, valamint kezelhetik a Jobline adatbázisból lementett Álláskeresői profilok listáját.

3.2. Honlapon elérhető szolgáltatások

A HVG a Honlapon több szolgáltatási formát is kialakított az álláskeresők (a továbbiakban: „Álláskeresők”) és az Álláskínálók közötti közvetítésre.

 • Az Álláskínálók által megrendelhető hirdetési szolgáltatás.
 • Az Álláskínálók által megvásárolt és feladott hirdetési szolgáltatás.
 • Az „önéletrajz szolgáltatás” keretein belül lehetőséget biztosít, hogy az Álláskeresők által, a Honlapra feltöltött önéletrajzok között válogathasson.
 • Állásposta szolgáltatás.
 • CV posta szolgáltatás.

a. Hirdetési szolgáltatás

A HVG kétfajta hirdetési szolgáltatással rendelkezik:

 • „Click Url” szolgáltatás keretén belül a Honlapon közzétett hirdetésben a HVG csupán egy – az Álláskínáló oldalára mutató – linket tesz közzé a hirdetésben, vagyis ez esetben az Álláskereső az Álláskínáló oldalán tudja a jelentkezését közvetlenül leadni.
 • A másik típusú hirdetés esetén az Álláskínáló hirdetése a Honlapon kerül közzétételre közvetlenül, az Álláskereső a Honlap igénybevételével van lehetősége jelentkezni a hirdetésre.

b. Önéletrajz szolgáltatás

Az önéletrajz szolgáltatás keretén belül a HVG az Álláskereső által a Honlapra feltöltött adatokból létrehozott, ún. „Jobline adatbázisban” szereplő adatokhoz biztosít hozzáférést az Álláskínálók számára, a HVG árjegyzékében meghatározott díj ellenében, így ezen adatokat a Honlapra regisztrált előfizető Álláskínálók ismerhetik meg. Az Álláskínálók a szerződéskötést, és az adatellenőrzést követően kapják meg a jogosítványt, hogy az önéletrajzokat, adatokat megtekintsék. A HVG nem teszi lehetővé az adatbázis teljes tartalmának letöltését az Álláskínálók számára.

Az Álláskínálók a Jobline adatbázisban egy keresőmotor segítségével, a kereső felületen a megadott paraméterek alapján tudnak adatokat lekérni az Álláskeresőkről.

A találati listában az Álláskeresők adatai találhatóak meg, így a profiljukon belül önéletrajzaik, a feltöltött dokumentumaik.

Az Álláskeresők beállíthatják Profiljuk és önéletrajzaik láthatóságát, mely alapján az Álláskínálók

 • keresheti és elérik adataikat, és megkereshetik állásajánlatokkal;
 • csak kereshetnek adataikra, de az adatokat nem látják, illetve,
 • sem keresni nem lehet az Álláskereső adatai között, és nem is láthatják azokat.

Az Álláskeresők részére, amennyiben aktívan vagy passzívan állást keresnek, azt javasoljuk, adataik és önéletrajzuk legyenek láthatók, mert így a munkáltatók megkereshetik közvetlenül is az ajánlataikkal.

c. Állásposta szolgáltatás

Az ún. „Állásposta szolgáltatás” keretén belül az Álláskeresők beállíthatnak figyelőket, melyek automatizmusok révén értesítőket küldenek ki, ha egy Álláskínáló a Honlapon állásajánlatot tesz közzé és ennek tulajdonságai az Álláskereső beállított figyelők paramétereinek megfelelnek.. Funkcionálisan, ez a folyamat a hagyományos böngészéstől nem tér el, a Honlapon az Álláspostában beállított paraméterek szerint szintén kereshetők álláshirdetések. Felhasználó önéletrajza azonban csak akkor válik megismerhetővé az Álláskínáló számára, ha az Jobline önéletrajz adatbázisra vonatkozó érvényes szerződéssel rendelkezik.

d. CV posta szolgáltatás

Az ún. „önéletrajz-posta” szolgáltatásban, az Álláskínáló értesítésben kapják meg, a frissen regisztrált Álláskeresők személyes, az önéletrajzokat is tartalmazó profiljára mutató linkeket. Az önéletrajzpostát igényelt Álláshirdetők, az Álláskeresők önéletrajzait csak belépést követően ismerhetik meg. Amennyiben az Álláskínáló érvényes önéletrajz-adatbázis használatára jogosító szerződéssel, vagy online vásárlás esetén ellenőrzött és jóváhagyott hozzáféréssel rendelkezik.

3.3. Hirdetés megrendelése

Az Álláskínálónak lehetősége van az álláshirdetés közzétételére irányuló megrendelést, a Honlapon, illetve írásban (levélben, faxon, e-mailen vagy személyesen kézbesítve) eljuttatni a HVG-hez.

Az Álláskínáló megrendelést a Honlapon található "Álláshirdetés-feladás" menüpontra kattintást követően megjelenő felület értelemszerű kitöltésével tud. A megrendelés során az Álláskínálónak az alábbi adatokat szükséges megadnia a HVG számára.

 • Cég neve
 • Cég adószáma
 • Kapcsolattartó neve
 • Telefonszám
 • E-mail cím

Ezen felül az Álláskínálónak lehetősége van megadnia az adószámát is, valamint az általa közzétenni kívánt hirdetés szövegét is.

Az Álláskínálónak továbbá lehetősége van, a hirdetés megrendelését, és a szolgáltatásokkal kapcsolatos levelezést, nyilatkozatokat a [email protected] e-mail címre is elküldeni. Az e-mail üzenetnek tartalmaznia kell a megfogalmazott hirdetés szövegét, vagy egyéb szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényeket és a hirdetés tartalmi elemeit, valamint a fent meghatározott az Álláskínálóra vonatkozó adatokat. A hirdetéseket, ahhoz kapcsolódó elvárásait, szövegét az Álláskínáló előzetesen, a megrendelés jóváhagyása előtt küldi el a HVG számára. HVG ezt követően véglegesíti és kategorizálja a hirdetést.

Az igényeket tartalmazó üzenetnek vagy e-mailnek tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, amelyek alapján HVG előkészítheti a szolgáltatás tényleges igénybevételéhez szükséges megrendelést tartalmazó iratot (továbbiakban: „Megrendelés”).

Az Álláskínáló az aktív hirdetés módosítását kizárólag elírás, illetve egyéb olyan releváns információ pontosítása esetén kérheti, amelynek kijavítása nem érinti, és nem befolyásolja a hirdetés kategória besorolását. A módosítási igényt a HVG ügyfélszolgálatán keresztül lehet bejelenteni vagy a módosítást XML fájlon keresztüli hirdetésfeladás esetén az adatkapcsolatot megvalósító, Álláskínálói oldalon működő rendszerben kell az Álláskínálónak elvégeznie. XML-en keresztül történő hirdetésfeltöltés esetén a módosítás lehetőségét a HVG csak abban az esetben tudja biztosítani, ha a hirdetéseket tartalmazó XML fájl struktúrája a HVG által az Álláskínáló számára biztosított mindenkori technikai leírásnak megfelelően épül fel.

A HVG a hozzá eljuttatott adatok alapján előkészíti a megrendelést, valamint hirdetés esetén a látványtervet és ezeket e-mail útján megküldi az Álláskínálónak. A megrendelés érvényességéhez az is szükséges, hogy az Álláskínáló hirdetés esetén a látványtervet jóváhagyja, a megrendelést változtatás nélkül kinyomtassa és mindezeket a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírásával ellátva visszaküldje faxon a 06-1-436-2089 faxszámra, vagy beszkennelve e-mail-en, illetőleg más megfelelő módon (postán, futár útján) eljuttassa HVG-nek.

Az Álláskínáló a megrendelésével – külön nyilatkozat nélkül - visszavonhatatlanul átvállalja a HVG-től, illetőleg a HVG munkatársaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a reklámozóval és a reklámszolgáltatóval fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvény megrendelő általi megszegése következtében az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a HVG-vel, illetőleg munkatársaival szemben érvényesítenek.

Az Álláskínáló az álláshirdetését a rendszer adatbázisában az online megrendelő nyomtatvány elküldésével, az általa megjelölt időtartamra rögzítheti. A szolgáltatás igénybevétele esetén az Álláskínáló hozzájárul ahhoz, hogy a rendszer adatbázisában rögzített álláshirdetését a rendszerben regisztrált Álláskeresők megtekinthessék.

Az Álláskínáló állásajánlatonként csak egy munkakört (pozíciót) hirdethet meg.

3.4. Egyéb szolgáltatások igénybevétele

 • a. Önéletrajz szolgáltatás

A Honlapon érvényes regisztrációval rendelkező Álláskínáló az ún. „ Jobline adatbázisban” szereplő adatok közül, rendszer által felkínált preferencia-kategóriák szerinti bontásban, megtekintheti a rendszerben található önéletrajzok adatait, amennyiben ezt a szolgáltatást megrendeli.

 • b. Mobil applikációs szolgáltatás

A Jobline rendszerébe rögzített hirdetések a Jobline mobilra optimalizált alkalmazásainak mindegyikében megjelenhetnek, amelyeket az Álláskeresők kereshető formában érnek el, és amelyekre jelentkezéseket küldhetnek.

3.5. Adatbeviteli hibák javítása

Álláskínáló az adatbeviteli hibák javítását, a Jobline kapcsolattartójánál tudja kezdeményezni, írásban, a fent megadott elérhetőségeken keresztül. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott elérhetőség, képesítés.

3.6. CV adatbázis szolgáltatás

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy részére elérhető önéletrajzokban szereplő személyes adatokat kizárólag saját munkaerő szükségletével kapcsolatosan használja fel, azokat senkinek sem bocsátja rendelkezésére, abból adatbázist nem épít. Felhasználó vállalja, hogy minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a jelzett adatok más által, illetve más célra felhasználhatóak ne legyenek és azok bizalmas, titkos kezelése biztosított legyen. Felhasználó tudomásul veszi, hogy HVG az adatbázisában tárolt személyes adatok védelme érdekében technikai védelmet alkalmaz (például: https elérés, jogosultság ellenőrzés, forgalom figyelés).

Felhasználó a fenti kötelezettségeinek megszegéséből eredő kárért, illetve bármilyen hátrányért a felelősséggel tartozik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a neki felróható okból keletkezett károkért és hátrányokért HVG semmilyen módon nem felel, ezért a mulasztásából eredően a HVG-t ért hátrányok alól HVG-t mentesítenie kell, illetőleg a károkat meg kell térítenie a részére.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy HVG a Felhasználót kizárólag az általa megadott titkos jelszó és a regisztrációkor megadott e-mail cím alapján azonosítja.

Felhasználó sem ingyenesen, sem visszterhesen nem ruházhatja át, illetőleg nem engedheti át harmadik személynek a megrendelése tárgyát képező szolgáltatás jelszavát, illetve a megrendelése által keletkezett adatbázis-hozzáférési lehetőségét sem.

Amennyiben Felhasználó valamely fenti kötelezettségét megszegi, a megrendelt szolgáltatások összesített értéke egy hónapra eső összegének húszszorosát kitevő mértékű kötbért köteles HVG-nek megfizetni.

3.7. Önkiszolgáló hirdetés feladás

Szerződés ún. "önkiszolgáló hirdetésfeladás" online szolgáltatás igénybevétele esetén létrejöhet akként is, hogy a megfelelő termék és/vagy szolgáltatás online kiválasztását, majd a szolgáltatásra vonatkozó, HVG Kiadó Zrt. által felsorolt információk Álláskínáló általi megadását és a kért fájlok feltöltését követően Álláskínáló a jelen ÁSZF-et elektronikus úton elfogadja.

Ez esetben az ÁSZF Álláskínáló általi elfogadásával a kiválasztott szolgáltatás igénybevételére irányuló jogviszony létrejön. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és a HVG Kiadó Zrt. azt nem iktatja.

A szerződés nyelve a magyar.

Az adatbeviteli hibákat az Álláskínáló saját maga tudja a felületen kijavítani. A pozíció, a kategória, a munkakör, a lokáció és a hirdetés kezdő dátuma a már aktivált hirdetés esetén nem módosítható.

A szolgáltatási díj kizárólag bankkártyával történő azonnali fizetéssel egyenlíthető ki. A bankkártyás fizetés megtörténtekor a megrendelt hirdetés azonnal aktiválódik, míg a CV adatbázis hozzáférést az adatok ellenőrzését követően munkatársaink engedélyezik.

A vásárolt termékről Álláskínáló számára a HVG Kiadó Zrt. e-számlát bocsát ki. Más számlázási módra az online, önkiszolgáló hirdetésfeladás esetén nincs lehetőség.

Az adatkezelés szabályai részletesen a következő oldalon találahatók:
/adatvedelem

Az adatkezelési tevékenység megnevezése: online fizetési tranzakció.

Adatfeldolgozó neve, címe: online fizetési tranzakció: BIG FISH Internettechnológiai Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), B-Payment Zrt. (1132 Budapest, Váci út 4), Borgun hf. (Ármúli 30, 108 Reykjavik, Izland);

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, a PSD2 - SCA szabványnak megfelelően online fizetési tranzakciókor: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, pontos számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, IP cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye, megvásárolt vagy visszavett termék és szolgáltatás ára, tranzakció összege és napja. A kártyaadatokat a felhasználók a Borgun (B-Payment) biztonságos rendszerében adják meg, a HVG nem kezel és nem tárol kártyaadatot.

Adatkezelés időtartama: online fizetési tranzakció: a szerződés teljesítése esetében maximálisan a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó 8 éves időtartamig.

Adatok forrása: online fizetési tranzakció: az oldalon regisztráló természetes személy;

Az adattovábbítás jogalapja: online fizetési tranzakció: felhasználó hozzájárulása.

Érintettek köre: online fizetési tranzakció: regisztráló és online tranzakciót kezdeményező felhasználó.

Részletesen: adatvedelem

4. A jobline rendszer használata és az álláskínáló kötelezettségei

Az Álláskínáló kötelezi magát arra, hogy a fentiek szerint részére átadott önéletrajzokban szereplő személyes adatokat kizárólag saját vagy az ugyanezen céllal szerződött partnere munkaerő szükségletével kapcsolatos eljárás céljára használja fel, azokat illetéktelen harmadik személynek nem bocsátja rendelkezésére és minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a jelzett adatok más által, illetve más célra felhasználhatóak ne legyenek; azok bizalmas, titkos kezelése biztosított legyen.
Az Álláskínáló a vonatkozó törvényi kötelezettségeknek eleget téve köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről, illetve felhasználás utáni megsemmisítéséről.

Az Álláskínáló a fenti kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért harmadik személyekkel szemben közvetlenül felel, illetve bármilyen hátrányért felelősséggel tartozik. Az Álláskínáló egyúttal tudomásul veszi, hogy az ilyen jellegű magatartásából származó károkért és hátrányokért HVG-t nem terhelheti felelősség, a HVG-t a hátrányok alól mentesítenie kell, a HVG-nek okozott károkat pedig köteles megtérítenie.

Az Álláskínáló kötelezi magát arra, hogy a rendszerben rögzítendő álláshirdetésben kizárólag saját vagy munkaerő biztosításával megbízó szerződött partnere adatait közli. Az Álláskínáló a megrendelésével, hozzáférés igénylésével automatikusan hozzájárul, hogy megadott adatai a HVG, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat HVG a szolgáltatás időtartama alatt, a megrendelt szolgáltatás teljesítésének keretében és céljából minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje.

Az Álláskínáló kijelenti, hogy amennyiben az álláshirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontaktszemély neve, e-mail címe), az érintett személy személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi előírások alapján jogosult a HVG részére továbbítani, illetve az álláshirdetésben megjeleníteni.

Álláskínáló tudomásul veszi, hogy HVG az Álláskínálót kizárólag a regisztrációkor megadott e-mail cím alapján azonosítja.

Az Álláskínáló felelős a regisztráció során megadott jelszó titokban tartásáért és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Az ennek elmulasztásból eredő kárért, illetve bármilyen egyéb hátrányért kizárólag az Álláskínáló a felelős. Az Álláskínáló jogosult a saját felhasználói fiókjába bejelentkezve, az ott található jelszómódosítás funkció használatával a jelszavát megváltoztatni. E-mail cím módosítására csak a HVG-vel egyeztetve és annak közreműködésével van lehetőség.

Álláskínáló az önéletrajz-adatbázis szolgáltatás igénybevétele során megismert adatokból és az álláshirdetésre érkező jelentkezések adataiból, a letöltött dokumentumokból vagy azok részelemeiből adatbázist nem építhet.

Álláskínáló nem jogosult a hirdetési felületet vagy annak egy részét harmadik személynek átruházni, vagy átengedni; a HVG Jobline rendszerében kizárólag a saját, vagy az adott hirdetésben meghatározott állást kínáló ügyfele hirdetéseit jogosult megjelentetni. A hirdetés-átruházási tilalom - a jogszabályi keretek között - megfelelően irányadó arra az esetre is, ha az Álláskínáló a HVG szolgáltatását akár saját maga, akár a saját érdekében más útján, azonos, vagy hasonló szolgáltatásokkal együtt hirdeti és/vagy értékesíti (csomagértékesítés). Az Álláskínáló nem ruházhatja át, illetőleg nem engedheti át harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás jelszavát, illetve a jelen szerződés által keletkezett adatbázis-hozzáférési lehetőségét sem.

Amennyiben az Álláskínáló a fenti kötelezettségeit megszegi, a mindenkori egyhónapos hirdetési tarifaár húszszorosának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni.

HVG az Álláskínáló nevét és – az Álláskínáló külön kérésére - annak logóját is, (akár együttesen, akár külön-külön is) a HVG Jobline rendszerében, valamint ehhez kapcsolódó valamennyi kommunikációjában (ideértve többek között a reklámot, hirdetést is), valamint a nyomtatott, elektronikus, vagy egyéb médiumok, reklámhordozók útján, mint referenciát - más szerződött partnereivel együtt, vagy egymagában - megjelenítheti, illetve arra hivatkozhat. Álláskínáló kérésére azonban a logóját csak akkor használja fel, ha azt Álláskínáló elektronikus formában (jó minőségű JPG, GIF, vagy más formátumban) a rendelkezésére bocsátja. Az Álláskínáló a logó megjelenítésével, illetve nevének referenciaként való hivatkozásával kapcsolatban semmilyen díjazásra nem tarthat igényt.

5. Kapcsolatfelvétel az álláskeresőkkel

Az Álláskínáló, illetve a meghirdetett állást kínáló ügyfele a Jobline bármely szolgáltatásának igénybevétele esetén a hirdetésre jelentkező, illetve az adatbázisban szereplő Álláskeresőket csak konkrét, valós és kizárólag az Álláskínáló, vagy a meghirdetett állást kínáló ügyfele saját állásajánlatával keresheti meg.

Az Álláskeresőkkel kizárólag a meghirdetett állással kapcsolatban létesíthető kapcsolat. Az állásajánlattal történő megkeresésben fel kell tüntetni az állásajánló cég főbb adatait. A megkeresés nem keltheti azt a látszatot, hogy az a HVG-től, vagy a Honlapról érkezik, és nem tartalmazhat valótlan utalást a HVG és az Álláskínáló kapcsolatáról.

Álláskínáló nem küldhet kéretlen reklámüzeneteket - ideértve többek között, a további állásajánlatokat, biztosítási ajánlatokat, tanfolyamszervezéseket, képzéseket, munkaerő-közvetítést, a hírlevélre történő feliratkozást és egyéb szolgáltatásokat is - sem az aktív Álláskeresőknek, sem a Honlap már inaktív Álláskeresőinek. A tilalom kiterjed a reklámüzenetek küldéséhez való hozzájárulás kérésére is.

A fentiekben foglalt kötelezettségek, tilalmak megszegése lényeges szerződésszegésnek minősül, amely esetben Álláskínálót alkalmanként az egyhavi önéletrajz adatbázis-hozzáférés mindenkori díjának húszszorosának megfelelő mértékű kötbér és a kötbért meghaladó kár megfizetésének kötelezettsége terheli.

6. Megrendelés teljesítése

A HVG vállalja, hogy a megrendelt hirdetéseket és egyéb szolgáltatásokat az adott körülmények között a lehető legjobb technikai kivitelben és minőségben jeleníti (jelenteti) meg, illetőleg nyújtja. A teljesítés a közvetített szolgáltatás igénybevételével történik.

A megrendelt és kifizetett szolgáltatások teljesítését az Álláskínáló a megrendeléstől számított tizennyolc hónapon belül kérheti. A szolgáltatás teljesítésétől a HVG elállhat, ha a megrendelés és a megrendelés teljesítésének megkezdése közötti időszakban a szolgáltatás ellenértékét az Álláskínáló nem egyenlítette ki és az ennek befizetésére megszabott, a számlán feltüntetett fizetési határidőt a megrendelő 15 naptári nappal túllépte.

A HVG minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel biztosítja az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát. Nem vállal azonban felelősséget az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, továbbá azért a kárért, amely működési körén kívül eső elháríthatatlan külső okból származik, és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza. Ilyennek minősül különösen a sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.. Ezekben az esetekben a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartamával, de azzal, hogy amennyiben a teljesítésre az adott munkanapon már nincs lehetőség, arra automatikusan a következő munkanapon, illetőleg munkanaptól kezdődően kerül sor.

A HVG-t a megjelentetett hirdetés sikertelensége miatt nem terhelheti felelősség.

A HVG megtagadhatja a hirdetés megjelentetését, közzétételét, vagy bármikor törölheti a már megjelent hirdetést, ha az Álláskínáló megsérti az ÁSZF rendelkezéseit és/vagy a hirdetés

 • Jogszabályba ütközik;
 • Nem tartalmazza a valóságnak megfelelően legalább a meghirdetett állás megnevezését, a követelményeket/feladatokat és a jelentkezés módját;
 • A logó és URL megjelenítésen túlmenően egyes elemeit, vagy teljes egészét tekintve olyan elektronikus hirdetésnek, illetve reklámnak minősül, amely közvetve vagy közvetlenül népszerűsít egy vállalkozást, vagy annak áruját, szolgáltatását, tevékenységét (pl. a cégismertető reklámnak minősül, ha az Álláskínáló saját weboldalára navigálja el a felhasználót további állásajánlatok megismertetése céljából, stb.);
 • A nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen vagy komolytalan adatokat, pozíciót, követelményeket, ajánlatot, vagy egyéb elemeket tartalmaz, illetőleg ténylegesen nem álláshirdetés;
 • Sérti, vagy sértheti más jó hírnevét, becsületét;
 • Olyan állásajánlatot tartalmaz, amely díj fizetéséhez köti az állásközvetítést;
 • Egy hirdetésben több állásajánlat közzétételét tartalmazza;
 • Az Álláskínáló – illetve külön díj fizetése esetén az Álláskínáló és az állást kínáló ügyfele - logóján és hivatalos weboldalának nyitó oldalára mutató URL-jén túlmenően egyéb logót, képet, grafikus ábrázolást, linket tartalmaz;
 • A HVG megítélése szerint a Jobline, vagy a HVG arculatával, szellemiségével, profiljával össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes, a HVG reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti;
 • Technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető;
 • Tartalmával szemben hatóság bármely módon kifogást emelt;
 • Az ÁSZF rendelkezéseinek egyébként nem felel meg.

HVG fenntartja magának a jogot, hogy egy már megrendelt, illetve visszaigazolt, vagy kifizetett hirdetést a fenti feltételek hiánya, illetőleg fennállása esetén, a megrendelést következmények nélkül visszamondja, vagy annak a fenti rendelkezéseknek megfelelő módosítását kérje. Ha módosítás nem történik meg, vagy arra az Álláskínálónak nincs lehetősége, HVG jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a hirdetés megjelentetését megtagadni, a már megjelent hirdetést törölni, az ahhoz való hozzáférést, illetve a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, valamint az Álláskínáló által okozott esetleges kárának megfizetését követelni.

HVG az Álláskínáló és harmadik személyekkel szemben nem felel a hirdetésnek az Álláskínáló érdekkörében, illetőleg hibájából felmerült okból történő eltávolítása, valamint a hirdetés közzétételének, vagy a hozzáférés HVG általi megtagadása folytán keletkezett kárért, vagy bármely igényért.

A HVG-t nem terheli kárfelelősség a hirdetésekben előforduló esetleges hibákért, valamint, a hirdetés megjelenésének adott időpontban a HVG hibájából történt elmaradása miatt esetleg bekövetkező elmaradt haszonért.

A HVG-t a hirdetés megtekintéséről adott információk körében nem terheli felelősség, ha a megtekintések statisztikailag rögzített száma nem feltétlenül egyezik meg a hirdetést valósában megtekintők számával, mert erről nem áll rendelkezésre információ.

7. Fizetési feltételek

Az önéletrajz szolgáltatás és a hirdetés díját a Honlapon közzétett mindenkori árjegyzék tartalmazza, ez alól kivételt képez az online vásárlási felület, ahol a felületen megjelenő, az árjegyzéktől adott esetben eltérő, kedvezményes ár az irányadó.

Az Álláskínáló a szolgáltatások ellenértékét a HVG számlája alapján 15 (tizenöt) napos, az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 11600006-00000000-76695759 számú bankszámlájára történő átutalással köteles teljes egészében megfizetni. Az Álláskínáló jogosult azonban előre fizetést is választani.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely szolgáltatás megrendelése esetén a fizetendő díj díjbekérő alapján előre történő megfizetését szolgáltatás nyújtásának feltételéül szabja.

Amennyiben az Álláskínáló a megjelölt határidőben nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a késedelem időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni.

Álláskínáló tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési kötelezettségének a fizetési határidőt követő 30 napon belül nem tesz eleget, HVG jogosult a szolgáltatást szüneteltetni és/vagy a fizetési feltételeket oly módon megváltoztatni, hogy csak akkor teszi elérhetővé szolgáltatásait, amennyiben ezek ellenértékét Álláskínáló előzetesen kiegyenlíti.

A rendszerben rögzített álláshirdetésnek a megjelölt időtartam lejáratát megelőzően kezdeményezett törlése esetén Álláskínáló nem tarthat igényt az ellenérték időarányos részének visszatérítésére, illetőleg – ha a szolgáltatás díját még nem fizette meg - a már megrendelt, de töröltetett álláshirdetések díját teljes egészében tartozik megfizetni.

8. Árak, kedvezmények

HVG fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, melyről az Álláskínálót az árjegyzék módosításának érvénybe lépése előtt legalább 30 nappal értesíti. Az Álláskínáló – ha az új tarifákat nem fogadja el – a felmondási határidő betartásával mondhatja fel a szerződést.

Ha a HVG által biztosított kedvezmény feltételeit megrendelő nem teljesíti és a kedvezményeket egészben vagy részben előre igénybe vette, annak összegét köteles számla ellenében HVG-nek visszafizetni.

9. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

HVG jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az Álláskínálók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Álláskínálóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019. 09. 03.