Folyó és folyó és tógazdálkodási referens (Miskolc)

Folyó és folyó és tógazdálkodási referens (Miskolc)
A hirdetés már lejárt!

 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályához

pályázatot hirdet

folyó és tógazdálkodási referens

munkakör betöltésére.

Feladatok:

 • közreműködés az adatszolgáltatások, kezelői hozzájárulások kiadásában (különösen az úszóstég, csónak-és hajókikötők, zárt vízisport-pályák, folyami szabad fürdőhelyek, más vízterület-használatok, vízbevezetések-, vízkivételek létesítményei vonatkozásában), a szakhatósági állásfoglalásokhoz, vízjogi engedélyekhez adandó szakágazati állásfoglalások, szakvélemények elkészítésében, panaszügyek kivizsgálásában,
 • közreműködés a folyógazdálkodási alapdokumentumok, az előírt jelentések, anyagok és nyilvántartások összeállításában, vezetésében, aktualizálásában,
 • nagy folyók (Tisza, Bodrog) esetében nyilvántartási és általános szabályozási, illetve gazdálkodási terv készítése, illetve korszerűsítése, (különösen a mederállapot, felmérések, vízrajzi atlaszok, folyószabályozási művek, műtárgyak, keresztező létesítmények, hidak, kikötők vonatkozásában), mederváltozások értékelése, javaslatok megfogalmazása folyószabályozási, illetve gazdálkodási beavatkozásokra,
 • az egységek/szakaszmérnökségek folyószabályozási feladatainak felügyelete, hajóútkitűzés és medertisztítási feladatok koordinálása, meghatározása, hajóút-kitűzési tervek készítése, korszerűsítése,
 • közreműködés a vízkárelhárítási (árvíz és jég elleni) védekezésre való felkészülésben és a védekezés koordinálásában, a védekezés megszűntével szükséges intézkedések meghozatalában,
 • közreműködés a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi, valamint települési és területfejlesztési koncepciók és programok véleményezésében,
 • közreműködés a nagyműtárgyak üzemeltetésével, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos műszaki feladatok ellátásában.

Elvárások:

 • Felsőfokú szakirányú végzettség (elsősorban vízépítő mérnök, hidrogeológus, környezetmérnök),
 • térinformatikai ismeretek,
 • felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • pontosság, szakszerűség, önállóság, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előnyök:

 • vízépítő/mélyépítő vagy infrastruktúra-építőmérnöki végzettség,
 • vízgazdálkodással, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok ismerete,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 • vízkárelhárítási gyakorlat,
 • angol és/vagy szlovák tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • tervezői és térinformatikai programok magas szintű ismerete (ArcGIS, AutoCAD),
 • magas szintű írásbeli és szóbeli kifejező készség, problémaérzékenység, felelősségtudat,
 • önálló munkára való készség.

Amit kínálunk:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
 • stabil, kiszámítható munkahely,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel,
 • szakmai fejlődés biztosítása.

Munkavégzés helye:

ÉMVIZIG Központ 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.
 

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik.  A formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2021. január 31. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Igazgatási és Jogi Osztály

3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

Postacím: 3501 Pf.:3.

Tel.:(46) 516-625,  Fax.: (46) 516-601

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a „folyó- és tógazdálkodási referens” jeligét.

A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

A pályázatok elbírálására 2021. február 28. napig kerül sor. A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.

Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság. A kezelés körébe értendő azon tevékenység is, amely során az Igazgatóság a 1 éves időtartam alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresi.

Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó formanyomtatvány szerinti nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy a 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Az adatkezelési formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a benyújtott álláspályázat semmilyen formában sem tartalmaz, a pályázati anyag nem kerül befogadásra.

Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá a 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.

A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére.

A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.

 A nyertes pályázó kiválasztása után a munkakör azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatás kérhető:

Humánpolitikai Csoport munkatársaitól

Tel.: 46/516-600

 

 

 

Miskolc

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok