számviteli ügyintéző / referens (Miskolc)

számviteli ügyintéző / referens (Miskolc)
A hirdetés már lejárt!

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Közgazdasági Osztály

Számviteli Csoportjához

pályázatot hirdet

számviteli ügyintéző / referens

munkakör betöltésére.

 

 

Feladatok:

 • az Igazgatóság pénzügyi és költségvetési számvitelben felmerülő közvetett kiadásainak felosztása,
 • segédüzemi feladások ellenőrzése, könyvelése,
 • a szakaszmérnökségi egységpénztárak kontírozásának ellenőrzése a beérkező alapbizonylatok alapján, ehhez kapcsolódóan az egységpénztári közfoglalkoztatási számlák KTK rendszerben történő rögzítése,
 • az egység és a központi pénztár ERA rendezése a Magyar Államkincstár felé,
 • a pénztári 36-os sajátos elszámolási számlák főkönyvi kartonjának havi zárásig történő egyeztetése, számviteli rendezések könyvelése,
 • a havi zárásokat megelőzően a kiadásokhoz kapcsolódó tablójavítás elvégzése, szükség szerint saját hatáskörben történő számviteli rendezése,
 • rendszeres és nem rendszeres adatszolgáltatások készítése,
 • az Igazgatóság év elejei nyitási, havi és éves zárlati feladatainak végzésében való közreműködés,
 • részvétel az Igazgatóság elemi költségvetésének, éves költségvetési beszámolójának, időközi mérlegjelentésének és költségvetési jelentésének összeállításában, rögzítésében.

 

Követelmény:

 • középfokú közgazdasági és mérlegképes könyvelői végzettség, vagy felsőfokú közgazdasági végzettség,
 • felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előny:

 • az adott munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • költségvetésben szerzett tapasztalat.

Amit ajánlunk:

 • határozott idejű közalkalmazotti kinevezés, előreláthatólag 2021. augusztus 31-ig
 • szakmai fejlődés biztosítása,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel.

Munkavégzés helye: ÉMVIZIG Központ; 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik.  A formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2020. november 15. napig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Igazgatási és Jogi Osztály

3530 Miskolc, Vörösmarty utca. 77.

Postacím: 3501 Pf.:3.

Tel.:(46) 516-625,  Fax.: (46) 516-601

e-mail: [email protected]

A beküldött pályázati anyagban kérjük feltüntetni a „számviteli ügyintéző / referens” jeligét.

A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

A pályázatok elbírálására 2020. november 30. napjáig kerül sor. A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.

Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság. A kezelés körébe értendő azon tevékenység is, amely során az Igazgatóság az 1 év időtartam alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresi.

Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó formanyomtatvány szerinti nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy az 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Az adatkezelési formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a benyújtott álláspályázat semmilyen formában sem tartalmaz, a pályázati anyag nem kerül befogadásra.

Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.

A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére.

A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.

 A nyertes pályázó kiválasztása után a munkakör azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatás kérhető:

Humánpolitikai Csoport munkatársaitól

Tel.: 46/516-600

 

Miskolc

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok