Belső ellenőr (ügyvivő szakértő) (Budapest)

Belső ellenőr (ügyvivő szakértő) (Budapest)
A hirdetés már lejárt!

Óbudai Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem 
Belső Ellenőrzés

belső ellenőr (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1033 Budapest, Vörösvári út 105 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem működésével összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása. A belső ellenőri tevékenységét a belső ellenőrzési vezetőnek alárendelve végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Egyetem: 28/2011. NGM rendelet 1/A. § szerinti végzettség vagy szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • Legalább két éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlat.
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésben meghatározott bejelentés, engedély megléte, vagy legalább a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum. (A nyilvántartással, továbbképzéssel kapcsolatos részletszabályokat a 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet tartalmazza.).
 • Kiváló konfliktuskezelő, kommunikációs képesség.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőoktatási intézménynél szerzett tapasztalat.
 • Jogász/közgazdász együttes végzettség.
 • Közbeszerzési referensi végzettség vagy több éves közbeszerzési/beszerzési tapasztalat.
 • Államháztartási és/vagy vállalkozási mérlegképes könyvelő végzettség.
 • Európai Uniós források felhasználásában szerzett projektmenedzser, pénzügyi vezető tapasztalat.
 • Az Óbudai Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.
 • A beosztással kapcsolatos országos tapasztalat/kapcsolatrendszer.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél, melyben a pályázó bemutatja a betöltendő beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos terveit, elképzeléseit.
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
 • A végzettséget, szakképzettséget, a belső ellenőri nyilvántartásba vételt és az esetleges idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
   

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Csollány Csilla részére

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat elbírálására kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 10 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         OE honlap - 2019. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

Budapest

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok